ตารางปฏิบัติธรรมของวัดสนามใน

03.30 น. ระฆังสัญญาณเตรียมตัวทำวัตรเช้า
04.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมร่วมกัน
05.15 น. ทำความสะอาดบริเวณ ศาลาใหญ่,โบสถ์,ครัว,ห้องน้ำ ฯลฯ
05.15 น. พระสงฆ์และอุบาสกเตรียมบิณฑบาต
07.00 น. ฉันภัตตาหารเช้าบริเวณหอฉัน
09.00 น. ปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ศาลาใหญ่/โบสถ์
10.30 น. ปฏิบัติกิจส่วนตัวและจัดเตรียมอาหารกลางวัน
11.00 น. ฉันภัตตาหารเพลบริเวณหอฉัน
13.00 น. ปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ศาลาใหญ่/โบสถ์
14.30 น. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด
17.30 น. สวดมนต์วัตรเย็นและปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ศาลา
20.00 น. แยกปฏิบัติกิจส่วนตัวและพักผ่อน

**** วันพระปฏิบัติถึง 20.30 น.****
ทำวัตรเช้า-เย็น,ช่วงปฏิบัติธรรม งดการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

Daily Schedule of Developing Awareness

03.00  Rise up (or listening Ring bell)
04.00  Morning Chanting /Meditation in Dhamma Hall
05.15  Cleaning the monastery grounds as a group(Alms round for monks &novices)
07.00  Morning meal (Breakfast Time)
09.00  Meditation in Dhamma Hall as a group
10.30  Times for individual practice
11.00  Midday meal (Lunch Time)
13.00  Group Meditation in Dhamma Hall
14.30  Cleaning up the monastery grounds
17.30  Evening Chanting/Meditation in Dhamma Hall
20.00  Times for individual practice –Take a rest
(only the Buddhist day up to 20.30 pm)