ระเบียบปฏิบัติโดยละเอียด

  1. ห้ามพูดคุย ในขณะที่ปฏิบัติธรรมทุกครั้ง
  2. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ขณะเวลาปฏิบัติธรรม
  3. ในแต่ละช่วงเวลาที่เข้าปฏิบัติเป็นหมู่คณะ โดยเฉพาะช่วงเวลา ทำวัตรเช้า-เย็น ควรเข้าศาลาปฏิบัติธรรมก่อน ประมาณ 5-10 นาที ทุกครั้ง
  4. ช่วงเวลาที่นั่งปฏิบัติธรรม เมื่อต้องการเปลี่ยนอิริยาบท เดินจงกรม ควรออกไปเดินรอบศาลา หรือ โบสถ์ เพื่อมิเป็นการรบกวนผู้ที่นั่งปฏิบัติธรรมในศาลา
  5. ช่วงเวลา ทำวัตรเช้า-เย็น ก่อนที่จะหมดเวลาในการปฏิบัติธรรม ควรเข้าศาลาก่อน 10-15 นาที เพื่อทำการกราบพระพร้อมกัน
  6. สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแนว ลพ. เทียนมาก่อน ควรจะต้องมาฝึกปฏิบัติในช่วงเวลา 9.00-10.30 น. และ 13.00-14.30 น. ก่อนที่จะมาลงทะเบียนพักที่สำนักงาน
  7. สำหรับผู้ที่เคยมาพักปฏิบัติแล้ว เมื่อจะมาพักครั้งต่อไป ควรจะมาลงทะเบียนที่สำนักงาน เวลา 16.00 น. ก่อนที่สำนักงานจะปิด
  8. สำหรับ ผ้าห่ม เสื่อ หมอน ปลอกหมอน เมื่อผู้ปฏิบัติธรรม สามารถไปเอาได้ด้วยตนเองที่ศาลาปฏิบัติธรรม ก่อนกลับบ้านควรทำความสะอาดทุกครั้ง แล้วเก็บเข้าที่เดิม

หมายเหตุ  ถ้าบุคคลท่านใด ไม่สามารถปฏิบัติตามตารางเวลา ร่วมกันของหมู่คณะได้ กรุณาพิจารณาตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำตามอย่าง จนมีผลเสียหายต่อหมู่คณะ ยกเว้น ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสกรณีมีเหตุจำเป็น