Archives:

บันทึกสอบอารมณ์เล่ม ๖

21/01/2020

บันทึกสอบอารมณ์เล่ม ๖
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉาหยาง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

บันทึกสอบอารมณ์เล่ม ๕

21/01/2020

บันทึกสอบอารมณ์เล่ม ๕
ณ วัดผู่ตู้ เมืองเอ้อโจว มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
ระหว่างวันที่๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

บันทึกสอบอารมณ์เล่ม ๔

21/01/2020

บันทึกสอบอารมณ์เล่ม ๔
ณ วัดผู่ตู้ เมืองเอ้อโจว มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
ระหว่างวันที่ ๔-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

บันทึกสอบอารมณ์เล่ม ๓

10/01/2020

ณ วัดเซียนเหยียน(仙岩寺) เมืองเวินโจว
มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

บันทึกสอบอารมณ์เล่ม ๒

10/01/2020

ณ วัดเซียนเหยียน (仙岩寺)เมืองเวินโจว
มณฑลเจ้อเจียง วันที่ ๙-๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ และ
วัดจือกั๋ว(资国寺) เมืองฝูติ่ง มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖

นอกคัมภีร์ เหนือตำรา

23/12/2019

คำว่า “นอกคัมภีร์ เหนือตำรา” ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ มีความหมาย แบ่งเป็น ๒ นัย กล่าวคือ

นัยที่หนึ่ง คนทุกคนไม่ว่าจะรู้หนังสือหรือไม่ มีการศึกษามาก น้อยเพียงใด อาจจะเคยหรือไม่เคยได้เล่าเรียนธรรมะคำสอนต่างๆ ที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์หรือตำรา ถ้าหากได้รับคำแนะนำ หรือแนะแนว วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องจากผู้ที่รู้จริง และลงมือปฏิบัติตามด้วยความพากเพียร ย่อมจะบรรลุธรรม พ้นไปจากความทุกข์ได้

นัยที่สอง “นอกคัมภีร์ เหนือตำรา” หมายถึงสภาวธรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ประสบ หรือได้สัมผัสนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ตำราใดๆ ทั้งสิ้น เป็นสภาวธรรมที่บุคคลผู้นั้นเข้าถึงและสัมผัสได้ด้วยตนเอง

บันทึกสอบอารมณ์ ณ วัดเจิ้งสิ่งฉานย่วน

23/12/2019

บันทึกสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อทอง อาภากโร-เจ้าอาวาส วัดสนามใน
ณ วัดเจิ้งสิ่งฉานย่วน เมืองผูหลี่ ประเทศไต้หวัน วันที่ ๖-๑๓ กันยายน ๒๐๑๔

พิมพ์เผยแผ่สําหรับผู้สนใจ เนื่องในวันเข้าพรรษาปี ๒๕๕๙